ارزیابی کارآیی مدل DSSAT برای تخمین عملکرد بالقوه سیب‏ زمینی در نظام زراعی کشت پاییزه (مطالعه موردی: منطقة جیرفت)

جواد طایی؛ ابراهیم امیری؛ احمد آیین؛ ناصر برومند؛ مهرانگیز جوکار

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 893-905

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60480

چکیده
  مدل‌های شبیه‌سازی رشد و نمو گیاهی یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهایی است که امروزه به‏منظور تخمین عملکرد و بهینه کردن عملیات زراعی استفاده می‌شوند. این پژوهش به‏منظور ارزیابی کارآیی مدل DSSAT در شرایط کشت پاییزة سیب‌زمینی در منطقة جیرفت در سال‌‌های 1391-1393 به‏صورت دوساله اجرا شد. آزمایش مزرعه به‏صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح ...  بیشتر