اثر دما و شدت تشعشع بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط اقلیمی مازندران

ناهید فتحی؛ همت اله پیردشتی؛ مرتضی نصیری؛ اسماعیل بخشنده

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 163-176

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60406

چکیده
  به‌‏منظور بررسی اثر اقلیم­های متفاوت محلی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم بومی و اصلاح شده برنج (’طارم هاشمی‘ و’شیرودی‘) و کمی­سازی روابط عملکرد و اجزای عملکرد با شدت تشعشع خورشیدی و دمای هوا در طول دوره رشد، سه آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در سه منطقه  بابلسر، آمل و پل‌سفید از شهرستان­های ...  بیشتر