تأثیر مقادیر مختلف عناصر ازت، فسفر و پتاس بر پروفیل اسیدچرب، درصد روغن و عملکرد دانه کتان روغنی

کمال سادات اسیلان

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 443-452

https://doi.org/10.22059/jci.2021.310991.2457

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر پروفیل اسیدهای چرب، درصد روغن، عملکرد دانه و روغن گیاه کتان، رقم Lirina، آزمایشی در سال 1398 به‌صورت فاکتوریل در پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی واقع در هشتگرد، استان البرز اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی مقادیر نیتروژن خالص شامل 30، 60 و 90 کیلوگرم در هکتار از منبع ...  بیشتر

برهمکنش علف‌کش‌های نیکوسولفورون و توفوردی+ ام‌سی‌پی‌آ و نیتروژن در کنترل علف‌های هرز ذرت (Zea mays)

کمال سادات اسیلان

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 373-384

https://doi.org/10.22059/jci.2020.294541.2319

چکیده
  به‌منظور ارزیابی برهم‌کنش نیتروژن و علف‌کش‌های نیکوسولفورون و توفوردی+ ام­سی­پی­آ در کنترل علف‌های هرز ذرت و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. عامل اول شامل کاربرد علف‌کش نیکوسولفورون (Cruz, 4% SC) 2 لیتر ...  بیشتر

اثر محلول پاشی سیلیکات کلسیم بر مقاومت به تنش شوری در دو رقم کلزا

کمال سادات اسیلان

دوره 21، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 353-366

https://doi.org/10.22059/jci.2018.271749.2134

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات محلول‌پاشی سطوح مختلف سیلیکات کلسیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم از گیاه کلزا می‌باشد. بر همین اساس، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزارع تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال زراعی 97-1396 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل 3 سطح تنش شوری (شاهد، شوری ...  بیشتر