فراتحلیل برخی عوامل مؤثر بر تولید گندم در ایران

نبی خلیلی اقدم؛ روژان حسنی؛ تورج میرمحمودی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 191-204

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60475

چکیده
  فراتحلیل[1] علم تحلیل آماری، مجموعه‌ای بزرگ از نتایج آماری مربوط به مطالعات مختلف به‌منظور یکپارچه‏سازی یافته‌های آن است. در این مطالعه اثر برخی عملیات زراعی شامل خاک‌ورزی، سطوح کود نیتروژن، تنش شوری، هیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ، هورموپرایمینگ و پرایمینگ فیزیکی بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت گندم به‌روش فراتحلیل ...  بیشتر