ارزیابی برخی خصوصیات شیمیایی و کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار تحت تأثیر بسترهای مختلف کشت

داود نادری؛ اسماعیل محمودی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 861-870

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56657

چکیده
  به­منظور بررسی اثر بسترهای مختلف کشت بر خصوصیات شیمیایی و کیفی گیاه همیشه­بهار، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، در سال زراعی 1393 اجرا گردید. تیمارها شامل خاک باغچه، خاک­ باغچه + کمپوست مصرفی قارچ، خاک ­باغچه + کمپوست مصرفی قارچ + سبوس برنج، خاک ­باغچه + کود دامی ...  بیشتر