تأثیر نحوه کاربرد و غلظت‌های مختلف هیومیک اسید بر عملکرد و میزان جذب عناصر معدنی گل رز مینیاتور رقم هفت رنگ

پروین طالبی؛ زهره جبارزاده؛ میرحسن رسولی صدقیانی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 789-804

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56652

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی اثرات کاربرد خاکی و محلول‌پاشی هیومیک اسید بر ویژگی‌های رشدی، گلدهی و جذب عناصر گل رز مینیاتور رقم هفت رنگ در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور هیومیک اسید در 4 غلظت (صفر، 500، 1000 و 2000 میلی‌گرم در لیتر) و نحوه کاربرد به دو صورت (کاربرد خاکی و محلول‌پاشی) با سه تکرار و دو مشاهده در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه، ...  بیشتر