اثر اسید هیومیک بر شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد گوجه‌فرنگی تحت شرایط کم آبیاری

شیلان اصلانی؛ طاهر برزگر؛ جعفر نیکبخت

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 221-232

https://doi.org/10.22059/jci.2019.272278.2137

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر تنش کم­آبی و سطوح مختلف اسید هیومیک بر شاخص­های فیزیولوژیکی و عملکرد گوجه‌فرنگی، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه پژوهشی دانشگاه زنجان در سال 1395 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری در سه سطح (60، 80 و 100 درصد نیاز آبی گیاه) و محلول­پاشی اسید هیومیک در ...  بیشتر

بررسی رشد، عملکرد و پاسخ های فیزیولوژیکی هندوانه ابوجهل تحت شرایط تنش کم آبیاری

جاسم پرخیده؛ طاهر برزگر؛ فاطمه نکونام؛ جعفر نیکبخت

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 357-369

https://doi.org/10.22059/jci.2018.225366.1641

چکیده
  به منظور بررسی اثر تنش کم آبیاری بر رشد، عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی هندوانه ابوجهل، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. سطوح آبیاری شامل 100 درصد نیاز آبی گیاه و دو سطح کم آبیاری 70 و 50 درصد نیاز آبی گیاه بود. نتایج نشان داد که تنش کم‌آبیاری، رشد و عملکرد میوه را به طور معنی‌داری کاهش داد. کمترین سطح برگ، ...  بیشتر

آثار محلول‌پاشی مگافول بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم ریوگرند تحت شرایط تنش کم‌آبی

زهرا اصفهانی؛ طاهر برزگر؛ زهرا قهرمانی قهرمانی؛ جعفر نیکبخت

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 995-1009

https://doi.org/10.22059/jci.2018.210332.1472

چکیده
  به‏منظور مطالعه اثر تنش کم‌آبی و سطوح مختلف مگافول بر عملکرد و کیفیت میوه و کارآیی مصرف آب گوجه‌فرنگی رقم ریوگرند آزمایشی به‏صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال 1394 در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. تیمار‌های آزمایش شامل آبیاری به‏عنوان عامل اصلی در سه سطح (50، 75 و ...  بیشتر

اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل شیرین تحت تنش کم‌آبی

بهنام علیزاده؛ زهرا قهرمانی؛ طاهر برزگر؛ جعفر نیکبخت

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 431-444

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60425

چکیده
  به‏منظور بررسی اثر محلول پاشی پوترسین و تنش کم­آبیاری بر صفات رشدی، کیفیت و عملکرد فلفل شیرین(Capsicuum annum cv. Dimaz) آزمایشی به‏صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک‌­های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1394 انجام شد. تیمار­های آزمایش شامل آبیاری در سه سطح (50، 75 و 100 درصد نیاز آبی گیاه) ...  بیشتر

بررسی تأثیر تنش کم‌آبی بر صفات کمی و کیفی میوه برخی از توده های خربزه‌ ایرانی

هادی لطفی؛ طاهر برزگر؛ ولی ربیعی؛ زهرا قهرمانی؛ جعفر نیکبخت

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 157-171

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56562

چکیده
  به منظور بررسی اثر تنش کم­آبی بر صفات کمی و کیفی میوه توده خربزه ایرانی، آزمایشی­ به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار، در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، در سال 1393 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (33، 66 و 100 درصد نیاز آبی گیاه) و ۱۱ توده خربزه شامل ‘خاتونی’، ‘کالی’، ...  بیشتر