تأثیر سوپرجاذب، کود دامی و دور آبیاری بر برخی ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی معطر

مریم جعفری؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ محمد فیضیان

دوره 18، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 467-480

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56582

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کود دامی و سوپرجاذب در شرایط کم‌آبیاری بر رشد، عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی معطر، در گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، در سال 1393 انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل براساس طرح کاملاً تصادفی در 6 تکرار اجرا شد. فاکتور اول، شامل بستر کاشت (شاهد، سوپرجاذب یک و دو درصد وزنی ...  بیشتر