تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک و کیتوزان بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گلرنگ

ایوب امیری؛ علی رضا سیروس مهر؛ پرویز یداللهی؛ محمدرضا اصغری پور؛ صدیقه اسماعیل زاده بهابادی

دوره 18، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 453-466

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56581

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر تنش خشکی و محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک و کیتوزانروی غلظت رنگیزه‌های فتوسنتزی و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گلرنگ، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل، طی سال 1391 انجام شد. تیمارها تنش خشکی در سه سطح شامل آبیاری در زمان 25، 50 و 75 درصد ظرفیت زراعی ...  بیشتر