مطالعه غلظت آلاینده های نیترات و فلزات سنگین در خاک و اندام خوراکی کاهو و ارزیابی خطر مصرف آن

محسن سیلسپور

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 977-993

https://doi.org/10.22059/jci.2022.326369.2574

چکیده
  به­منظور ارزیابی غلظت نیترات و فلزات سنگین در خاک و اندام خوراکی کاهو در مزارع دشت ورامین، پژوهش حاضر در سال زراعی 97-1396 انجام شد. برای انجام پژوهش، تعداد 30 مزرعه کاهو در دشت ورامین انتخاب شد. در فصل برداشت کاهو به مزارع فوق مراجعه و نمونه­برداری مرکب از خاک و محصول انجام شد و میانگین غلظت نیترات و فلزات سنگین در خاک و محصول با حدود ...  بیشتر

مطالعه تأثیر روش های مختلف کاربرد هیومیک اسید و آمینوکلات بر ویژگی‌های رشد، عملکرد و غلظت عناصر غذایی خیار گلخانه ای واریته سوپرسلطان

محسن سیلسپور

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 673-684

https://doi.org/10.22059/jci.2021.317591.2506

چکیده
  به­منظور ارزیابی اثر روش­های مختلف مصرف (برگ­پاشی و مصرف خاکی) هیومیک­اسید و آمینو­کلات بر رشد و عملکرد خیار گلخانه­ای (Cucumis sativus L.) رقم سوپر­سلطان، آزمایش گلخانه­ای دو­ساله (98-1397) به­صورت فاکتوریل بر پایه طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی، با دو عامل هیومیک­اسید (بدون کاربرد هیومیک­اسید، کاربرد خاکی هیومیک­اسید ...  بیشتر

ارزیابی مزرعه‌ای کاربرد کمپوست پسماند شهری و نیتروژن بر عملکرد ذرت علوفه‌ای و برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک

محسن سیلسپور

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 484-471

https://doi.org/10.22059/jci.2021.299430.2366

چکیده
  به‌منظور بررسی اثرات کمپوست و نیتروژن بر ویژگی‌های کمی ذرت علوفه‌ای و پروتئین دانه و برخی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک، پژوهشی با 9 تیمار در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی به‌صورت فاکتوریل در مزرعه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در سال 1393 انجام شد. تیمارها شامل سه سطح مصرف کمپوست پسماند (صفر، 10 ...  بیشتر

ارزیابی مزرعه‌ای کاربرد بور و نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات کیفی پنبه رقم ورامین در یک خاک آهکی

محسن سیلسپور

دوره 23، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 101-111

https://doi.org/10.22059/jci.2020.296033.2340

چکیده
  در آزمایشی مزرعه­ای­، اثرات کاربرد نیتروژن و بوربر کمی و کیفی پنبه رقم ورامین در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران مطالعه گردید. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1395 اجرا شد. نیتروژن با چهار سطح (صفر، 100، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار­) به‌عنوان عامل اصلی و بور با سه سطح ...  بیشتر

تعیین غلظت بحرانی نیتروژن برگ کلزا و مطالعه همبستگی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص کلروفیل با محتوای نیتروژن برگ

محسن سیلسپور

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 181-192

https://doi.org/10.22059/jci.2019.282316.2222

چکیده
  به منظور تعیین حد بحرانی غلظت نیتروژن برگ کلزا و مطالعه همبستگی عملکرد واجزای عملکرد این گیاه با غلظت نیتروژن برگ، طی پژوهشی در سال 1396 در مزارع کلزای پاییزه دشت ورامین، تعداد 35 مزرعه که از نظر مدیریتی یکسان بودند و در سری غالب خاک منطقه(سری ورامین) واقع شده بودند، انتخاب و نمونه برگ از این مزارع تهیه شد. در فصل برداشت نیز از تمامی مزارع ...  بیشتر

اثرات تنش شوری بر وزن خشک و غلظت عناصر غذایی پرمصرف دو رقم زیتون

محسن سیلسپور؛ احمد گلچین؛ محمود رضا روزبان

دوره 18، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 359-371

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56574

چکیده
  به منظور ارزیابی اثرات شوری بر رشد و غلظت عناصر غذایی پرمصرف در دو رقم زیتون، آزمایشی گلخانه­ای با پنج سطح شوری در بستر کشت بدون خاک انجام شد. در این آزمایش، نهال­های یک­ساله ارقام زیتون زرد و میشن، به مدت 5 ماه تحت 5 سطح شوری صفر، 4، 8، 12 و 16دسی­زیمنس بر متر ناشی از کلرور سدیم قرار گرفتند. تیمار شوری 16 دسی­زیمنس بر متر، وزن خشک ...  بیشتر

ارزیابی پاسخ های رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری

محسن سیلسپور؛ احمد گلچین؛ محمود رضا روزبان

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 245-258

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56561

چکیده
  به منظور ارزیابی اثرات تنش شوری بر ویژگی­های رشدی دو رقم زیتون ‘زردʻ و ‘میشنʻ، آزمایشی طی سال­های 94-1393 با پنج سطح شوری کلرید سدیم (صفر، 4، 8، 12 و 16 دسی‌زیمنس بر متر) در محیط کشت بدون خاک در گلخانه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاوزی و منابع طبیعی استان تهران انجام گردید. در این آزمایش، اثر شوری بر کلیه صفات رشدی در هر دو رقم مورد مقایسه، ...  بیشتر