بررسی وضعیت موجود باغ‌های سیب و تناسب آن با تولید ارگانیک در شهرستان ارومیه

رضا رضایی؛ بهزاد حصاری

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 949-963

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56833

چکیده
  این تحقیق با هدف شناخت وضعیت موجود باغ­های سیب و تناسب آنها با مؤلفه­های تولید ارگانیک، در 11 حوزه سیب­کاری شهرستان ارومیه، طی سال­های 90-1388 انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و آمار و اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه، بازدید و توزیع تصادفی و تکمیل پرسشنامه با 44 متغیر در میان 366 باغدار سیب به‌دست آمدند. براساس نتایج، ...  بیشتر