تأثیر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت رقم MV500 در کشت دوم

نرگس دولتمند شهری؛ ایرج طهماسبی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 173-182

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56556

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر کود نیتروژن و تراکم­ بوته بر عملکرد و کیفیت علوفه سیلویی ذرت رقم Mv500 در کشت دوم، آزمایشی در تابستان سال زراعی 91-1390 به­صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه کردستان اجرا شد. سه سطح کودی (115، 184 و 253 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) به­عنوان عامل اصلی ...  بیشتر