تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای در نهاوند

مجتبی خزائی؛ محمدحسن هادی زاده؛ احسان اله زیدعلی

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 911-919

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53585

چکیده
  به‌منظور تعیین دورة بحرانی کنترل علف­های هرز در گیاه ذرت (Zea mays L.)، آزمایشی در بهار 1392 در منطقۀ نهاوند استان همدان در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار و چهارده تیمار اجرا شد. تیمارها در دو سری شامل کنترل و تداخل علف‌های هرز به فاصلة 10، 20، 30، 40، 50 و 60 روز پس از سبز شدن ذرت به‌همراه دو تیمار شاهد (تداخل و کنترل تمام فصل) در نظر ...  بیشتر