مطالعة روابط بین صفات ریخت‌شناسی و تأثیر آنها بر عملکرد توده‎های ترتیزک

وحید رحیمی؛ مهدی محب الدینی؛ علیرضا قنبری؛ شیوا عزیزی نیا؛ مهدی بهنامیان

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 867-879

https://doi.org/10.22059/jci.2018.228238.1679

چکیده
  به‌منظور بررسی روابط بین صفات مؤثر بر عملکرد ترتیزک، آزمایشی در قالب طرح لاتیس مربع با سه تکرار در مزرعة جهاد کشاورزی ایوان‎کی در سال 1395 انجام شد. نتایج تجزیة واریانس نشان داد اختلاف بین ژنوتیپ‌ها برای همه صفات معنا‌دار بود. همبستگی معنا‎داری بین عملکرد و اغلب صفات وجود داشت. بیشترین همبستگی فنوتیپی مثبت بین صفت طول برگ و عرض ...  بیشتر