اثر کاربرد ورمی‌‌کمپوست بر غلظت عناصر ریزمغذی در خاک و گیاه کاهو

رحیمه حسین پور؛ مهدی قاجار سپانلو؛ سروش سالک گیلانی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 815-826

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54388

چکیده
  به‌منظور بررسی کاربرد ورمی‌کمپوست به‌صورت تلفیقی و جداگانه بر قابلیت جذب عناصر ریزمغذی در خاک و کاهو (Lactuca sativa L.)، آزمایشی سه‌ساله به‌صورت طرح کرت‌های خردشده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل در سه تکرار، در مزرعۀ پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1387 انجام گرفت. عامل اصلی شش تیمار کودی شامل 1T (شاهد)، 2T (کود ...  بیشتر