بررسی اثر 24-اپی‌براسینولید بر افزایش تحمل به سرما در گیاهچه بادمجان

فریبا امینی؛ شیوا شریعت زاده؛ مهری عسکری

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 743-753

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54383

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر 24-اپی‌براسینولید بر بهبود جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچۀ بادمجان معمولی آمریکایی تحت تنش سرما، آزمایشی با چهار سطح 24-اپی‌براسینولید (صفر، 5/0، 1 و 2 میکرومولار) به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار، در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه اراک در سال 1391 انجام گرفت. بذ‌رهای بادمجان به‌مدت 48 ساعت ...  بیشتر