نویسنده = شیوا شریعت زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر 24-اپی‌براسینولید بر افزایش تحمل به سرما در گیاهچه بادمجان

دوره 17، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 743-753

فریبا امینی؛ شیوا شریعت زاده؛ مهری عسکری