اثر محلول‌پاشی برگی با اسید هیومیک بر ترکیب معدنی برگ، عملکرد و کیفیت میوه سیب رقم ’گرانی‌اسمیت‘

صدیقه بهرامی؛ علی سلیمانی؛ فریبرز حبیبی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 517-529

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55197

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر محلول‌پاشی برگی با ­اسید هیومیک بر ترکیب معدنی برگ، عملکرد و کیفیت میوۀ سیب رقم ’گرانیاسمیت‘(Malus domestica L. cv. Granny Smith)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در شهرستان خرمدره در استان زنجان انجام گرفت. محلول‌پاشی اسید هیومیک در چهار سطح صفر، 5، 10 و 15 میلی‌گرم در لیتر روی درختان هشت‌سالۀ سیب ’گرانی‌اسمیت‘ ...  بیشتر