ارزیابی فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان در واکنش به تلقیح میکوریزایی در گندم تحت تنش شوری

امید یونسی؛ علی مرادی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 21-30

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56545

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی نقش قارچ میکوریزایی بر فعالیت آنتی­اکسیدانی گندم تحت تنش شوری، در گلخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، در سال 1390 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت از سه سطح تنش شوری شامل شاهد (بدون تنش)، 60 و 120 میلی­مولار نمک کلرید ...  بیشتر