اثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک چای ترش

مژگان سنجری؛ علیرضا سیروس مهر؛ براتعلی فاخری

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 403-414

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55189

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی­های فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش، آزمایشی به‌صورت طرح کرت­های خرد‌شده در قالب بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز آموزش کشاورزی شهید دهقان­پور جیرفت، در سال 1392 اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل تنش خشکی در سه سطح به‌صورت آبیاری پس از 50، 100 و 150 میلی­متر تبخیر ...  بیشتر