ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ‎های نخود در شرایط گلخانه

خدابخش گودرزوند چگینی؛ رضا فتوت؛ محمد رضا بی همتا؛ منصور امیدی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 639-651

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60469

چکیده
  به‌منظور مطالعة تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر اجزای عملکرد، ویژگی‏های مورفولوژیکی و ویژگی‏های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های متحمل، نیمه‌متحمل و حساس نخود زراعی، آزمایشی گلخانه‌ای به‌صورت فاکتوریل بر پایة طرحی کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل اول شامل عدم‌تنش کم‎آبی، تنش متوسط و تنش شدید و عامل دوم شامل 11 ژنوتیپ بود. نتایج ...  بیشتر