تأثیر ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های سنبله‌ای کرکدار در گلخانه

حامد حیدری؛ امین صالحی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 15-30

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56636

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر کود آلی ورمی­کمپوست بر وزن ریشه، وزن ساقه، طول ریشه، طول ساقه، میزان رنگیزه های فتوسنتزی و جذب عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم گیاه دارویی سنبله­ای­کرکدار (Stachys pilifera L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل با دو فاکتور شامل کود آلی ورمی­کمپوست در چهار سطح (0، 5، 10 و 15 درصد وزنی) و اکوتیپ در چهار سطح (مارگون، لوداب، ...  بیشتر