تغییرات برخی ترکیبات بیوشیمیایی میوه انگور رقم ‘رشه’ در شیب و ارتفاع های مختلف

سالار دارابی؛ ناصر قادری؛ آریو امامی فر

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 117-128

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56552

چکیده
  انگور رقم ‘رشه’ در استان کردستان به‌صورت دیم کشت می­گردد. شرایط میکروکلیما تأثیر زیادی بر کیفیت انگور می­گذارد. اطلاعات در رابطه با تغییر در ترکیبات حبه انگور در شرایط تغییرات آب و هوایی محدود است. لذا پژوهشی جهت بررسی اثر چهار مکان شیب جنوبی و شمالی و دو ارتفاع بالا و پایین بر برخی خصوصیات کیفی انگور رقم ‘رشه’ با سه ...  بیشتر