امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در خزانه گل‌های فصلی کوکب کوهی و نازآفتابی

فرهاد بیوک زاده فرد؛ مرجان دیانت

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 329-340

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55184

چکیده
  به‌منظور بررسی کنترل شیمیایی علف‌های هرز در خزانۀ کوکب کوهی و ناز آفتابی، دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار و 12 تیمار در شرایط خزانه در زمینی به‌وسعت 200 متر مربع در فضای سبز ناحیۀ پنج شهرداری منطقۀ شش تهران، در بهار و تابستان 1390 انجام گرفت. تیمارها شامل کاربرد علف‌کش­های تریفلورالین به‌صورت پیش‌کاشت ...  بیشتر