1. اثر ترکیبی پتاسیم و آهن بر عملکرد، کیفیت‌ میوه، کشمش و تحمل به‌ سرما در انگور

سید مهدی میرباقری؛ روح الله کریمی؛ موسی رسولی

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 737-754

چکیده
  به منظور بررسی اثر کاربرد برگی سولفات ‌پتاسیم (غلظت‌های صفر، یک ‌و ‌نیم‌ و سه‌ درصد) و کلات‌آهن (غلظت‌های صفر، نیم و یک ‌درصد) بر تشکیل‌ میوه، عملکرد، کیفیت میوه، غلظت عناصر برگ، عملکرد کشمش و تحمل به سرمای پاییزه و زمستانه انگور بیدانه ‌سفید آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در یک باغ تجاری در روستای ...  بیشتر

2. اثر کاربرد برگی متیل‌جاسمونات بر تحمل به سرمای دانهال‌های خیار گلخانه‌ای رقم ’نگین‘

شیوا بذل؛ روح الله کریمی؛ احمد ارشادی؛ علیرضا شاهبداغلو؛ موسی رسولی

دوره 17، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 441-455

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثر محلول‌پاشی متیل‌جاسمونات (غلظت‌های صفر (شاهد)، 50، 100 و 200 میکرومولار) بر درصد نشت یونی، شاخص سرمازدگی، محتوای‌ آب‌‌ نسبی، غلظت کربوهیدرات‌های محلول، پرولین و محتوای کلروفیل برگ دانهال‌های خیار گلخانه‌ای رقم ’نگین‘ در مرحلة چهار تا شش‌برگی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج ...  بیشتر