بررسی کاربرد کیتوزان بر صفات جوانه‌زنی دو رقم بادرشبی

عذرا سادات خاتمیان؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ بتول مهدوی؛ سید علی علوی اصل؛ یونس شرقی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 283-295

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55181

چکیده
  به منظور بررسی اثر کیتوزان با غلظت­های 5/0 (C1)، 1/0(C2) ، 05/0 (C3) و 01/0 (C4) درصد وزنی، شاهد آب (C5) و شاهد اسید استیک (C6) بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک جوانه­زنی دو رقم ’بومی‘ (V1) و ’اصلاح شده SZK-1‘ (V2) گیاه دارویی بادرشبی (با نام علمی Dracocephalum moldavica L.) تحقیق حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، در ژرمیناتور آزمایشگاه زراعت ...  بیشتر