اثر کودهای زیستی و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و کیفیت علوفه کاسنی در شرایط دیم

پیمان محمدزاده توتونچی؛ علیرضا پیرزاد؛ جلال جلیلیان

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 195-207

https://doi.org/10.22059/jci.2019.276184.2167

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر کودهای زیستی و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و کیفیت علوفه کاسنی در شرایط دیم، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در دانشگاه ارومیه اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، قارچ مایکوریزا (Funneliformis mosseae)، باکتری تیوباسیلوس (Thiobacillus)، مایکوریزا+تیوباسیلوس، ورمی‌کمپوست، مایکوریزا+ورمی‌کمپوست، ...  بیشتر

اثر محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات ماش در سیستم کوددهی شیمیایی و ارگانیک

جلال جلیلیان؛ عظیمه خاده؛ علیرضا پیرزاد

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 725-732

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53272

چکیده
  این تحقیق به‌صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1391 در دانشگاه ارومیه اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از سطوح کودی (ارگانیکd، شیمیایی، تلفیقی و شاهد) و محلول‏پاشی (آهن، روی، بدون محلول‏پاشی و آب‏پاشی). بیشترین ارتفاع بوته، طول نیام، تعداد نیام، تعداد دانه در نیام و عملکرد دانه در نظام‌های کودی ارگانیکی، ...  بیشتر