استفاده از گرمادرمانی برای حذف ویروس تریستیزا در نهال‌های پرتقال ‘تامسون’

مالک قاسمی؛ مهسا هاشمی سجادی؛ ولی ربیعی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 717-724

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53271

چکیده
  بیماری تریستزا یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ویروسی مرکبات است. گرمادرمانی یکی از روش‌های مدیریت این بیماری است که در این تحقیق استفاده شد. بدین منظور 36 اصله نهال پرتقال رقم ‘تامسون ناول’ در فیتوترون قرارگرفت. ابتدا، نهال‌ها از طریق پیوند، آلوده شدند. به‌منظور اطمینان از آلودگی گیاهان آزمون سرولوژیکی الایزا استفاده شد. نهال‌ها ...  بیشتر