تأثیر غلظت اکسین و نوع قلمه بر ریشه‌زایی قلمة پایه‌های نماگارد، سنت‌جولین A، تترا و GF677

مریم تاتاری؛ اصغر موسوی؛ پریسا مشایخی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 505-515

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53063

چکیده
  به‌منظور ازدیاد رویشی پایه‌های نماگارد، سنت­جولین A، تترا و GF677 از طریق کشت قلمه، دو آزمایش جداگانه به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایۀ کاملاً تصادفی به اجرا درآمد. قلمه‌های نیمه‌چوبی در اواخر مرداد از پایه‌های مورد نظر تهیه شده و با غلظت‌های صفر، 1500، 2000، 2500 و 3000 میلی‌گرم در لیتر IBA تیمار شدند. قلمه‌ها در بستر کشت پرلیت ...  بیشتر