اثر پرایمینگ بذر در مزرعه و شیوه کاربرد کود سولفات روی بر خصوصیات سبز شدن، عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت در همدان

محمد علی ابوطالبیان؛ فاطمه مقیثایی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 675-692

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53267

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و شیوة مصرف کود سولفات روی بر خصوصیات سبزشدن، عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت در همدان آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عامله در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه بوعلی‌سینا، در سال 1391 اجرا شد. عامل اول شیوه‌های مصرف کود سولفات روی در چهار سطح عدم مصرف، ...  بیشتر