تأثیر عناصر کم‌مصرف بر عملکرد، صفات کیفی و روغن دانه ارقام زمستانه کلزا

معرفت مصطفوی راد؛ اسماعیل جدیدی؛ تقی بابایی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 627-639

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53263

چکیده
  آزمایش حاضر به‌منظور ارزیابی عملکرد و صفات کیفی دانه و روغن در برخی ارقام زمستانة کلزا (Brassica napus L.) تحت تأثیر کودهای کم‌مصرف در سال زراعی 1390-91 به صورت کرت‌های خردشده با طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در اراک اجرا شد. تیمارها شامل بدون مصرف کود، آهن، روی، منگنز، آهن + روی، آهن + منگنز، روی + منگنز، آهن + روی + منگنز و ارقام کلزا ...  بیشتر