اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی پایه گزیلا 6

زینب کارآمد؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ احمدرضا بلندی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 339-351

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53047

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر سرعت پرآوری، ریشه‌زایی و سازگاری پایۀ گزیلا 6 طی سال 1390-91، در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی انجام گرفت. از شش نوع محیط کشت شامل MS، WPM و DKW در دو حالت جامد و مایع (محیط مایع به‌همراه پرلیت) و تنظیم‌کننده‌های رشد TDZ و BAP در غلظت‌های صفر، یک و دو میلی‌گرم ...  بیشتر