اثر پرایمینگ بذر در مزرعه و شیوه کاربرد کود سولفات روی بر خصوصیات سبز شدن، عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت در همدان

محمد علی ابوطالبیان؛ فاطمه مقیثایی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 675-692

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53267

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و شیوة مصرف کود سولفات روی بر خصوصیات سبزشدن، عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت در همدان آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عامله در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه بوعلی‌سینا، در سال 1391 اجرا شد. عامل اول شیوه‌های مصرف کود سولفات روی در چهار سطح عدم مصرف، ...  بیشتر

اثر هم‌زیستی میکوریزایی و پرایم بذر در مزرعه بر خصوصیات سبزشدن، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در مقادیر مختلف کود فسفات

محمد علی ابوطالبیان؛ رنگین شبرندی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 733-747

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53273

چکیده
  به‌منظور ارزیابی تأثیر پرایم‌کردن بذر و قارچ میکوریز آربوسکولار در مقادیر مختلف کود فسفات بر صفات سبزشدن، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت نیمه میان‌رس اس- سنسور، آزمایشی در سال 1391 در مزرعة پژوهشی دانشکدة کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد که در آن عامل پرایم‌کردن در ...  بیشتر