ارزیابی میزان رقابت و مصرف عناصر غذایی در کشت مخلوط ارزن و خلر

ندا پاک گوهر؛ احمد قنبری

دوره 15، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 137-150

https://doi.org/10.22059/jci.2013.51372

چکیده
  این آزمایش مزرعه‌ای، در بهار سال زراعی 1391ـ1390 در مزرعة تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار و 6 تیمار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کشت خالص ارزن، کشت خالص خلر، 75 درصد ارزن+25درصد خلر، 50 درصد ارزن+50 درصد خلر، 25 درصد ارزن+75 درصد خلر به‌صورت ردیفی و کشت مخلوط بذر 2 گونه بر روی ردیف به نسبت 50 درصد ...  بیشتر