تأثیر الگوی کم آبیاری تناوبی و محلول‌پاشی روی بر غنی‌سازی فیزیولوژیک دانه قابل کنسرو ذرت شیرین

بابک پیکرستان؛ مهرداد یارنیا؛ حمید مدنی؛ ورهرام رشیدی؛ حسین حیدری شریف آباد

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 161-172

https://doi.org/10.22059/jci.2018.231183.1712

چکیده
  به‌منظور بررسی عملکرد و محتوای دانة دو هیبرید ذرت شیرین چیس و چلنجر در شرایط کم‌آبیاری و محلول‌پاشی با ترکیبات حاوی عنصر روی، آزمایشی به‌صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال‌های 1393و 1394 انجام شد. تیمار الگوی آبیاری در کرت‌های ...  بیشتر

تأثیر دمای پوشش گیاهی بر مقدار پروتئین و قندهای محلول، روغن و عملکرد سویا در مناطق کرج و مغان

حسین صادقی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ آیدین حمیدی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 1003-1014

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55147

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر دمای پوشش گیاهی بر مقدار پروتئین و قندهای محلول، روغن و عملکرد سویا در تاریخ‌های مختلف کاشت، پژوهشی به‌صورت آزمایش فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مناطق مغان و کرج در سال زراعی 92-1391 انجام گرفت. عوامل مورد بررسی شامل رقم (‘ویلیامز’ و ‘L17’) و تاریخ کاشت (15 اردیبهشت، 15 خرداد و 15 تیر) ...  بیشتر

مقایسه صفات زراعی چهار رقم برنج در نظام‌های کاشت در منطقه نکا

سلمان دستان؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 231-246

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53039

چکیده
  این تحقیق با هدف ارزیابی ارقام برنج در نظام‌های کاشت تغییریافته اجرا شد. آزمایش به‌صورت کرت‌های‌ خردشده در قالب طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعة پژوهشی واقع در شهرستان نکا طی سال‌های 1390 و 1391 اجرا شد. نظام‌های کاشت رایج منطقه، بهبودیافته و تشدید (تقویت)‌شده[1]، عامل اصلی؛ و ارقام پابلند سنگ طارم و طارم هاشمی و ...  بیشتر