مقایسه صفات زراعی چهار رقم برنج در نظام‌های کاشت در منطقه نکا

سلمان دستان؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 231-246

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53039

چکیده
  این تحقیق با هدف ارزیابی ارقام برنج در نظام‌های کاشت تغییریافته اجرا شد. آزمایش به‌صورت کرت‌های‌ خردشده در قالب طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعة پژوهشی واقع در شهرستان نکا طی سال‌های 1390 و 1391 اجرا شد. نظام‌های کاشت رایج منطقه، بهبودیافته و تشدید (تقویت)‌شده[1]، عامل اصلی؛ و ارقام پابلند سنگ طارم و طارم هاشمی و ...  بیشتر