مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور

منصوره حاتمیان؛ مصطفی عرب؛ محمودرضا روزبان

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54777

چکیده
  نور از مهم‌ترین عوامل محیطی تأثیرگذار بر بسیاری از جنبه­های رشد و نمو گیاهان محسوب می­شود. برگ­های قرارگرفته در سایه و آفتاب به‌طور معمول تفاوت­هایی در بسیاری ویژگی­ها از جمله رفتار روزنه­ای نشان می­دهند. در این پژوهش، تأثیر شدت­های مختلف نور بر رفتار روزنه­ای دو رقم رز تحت شرایط گلخانه­ای بررسی شد. تیمارها شامل ...  بیشتر

تأثیر شدت‌های مختلف نور بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی دو رقم گل رز

منصوره حاتمیان؛ مصطفی عرب؛ محمودرضا روزبان

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 259-270

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53042

چکیده
  بیوسنتز رنگیزه‌های گیاهی به‌شدت تحت تأثیر عوامل محیطی به‌ویژه شدت نور قرار می‌گیرد. به‌منظور بررسی تأثیر شدت‌های مختلف نور بر غلظت رنگیزه‌های فتوسنتزی در برگ و غیرفتوسنتزی در گلبرگ دو رقم رز تجاری، شدت‌های مختلف نور شامل 240، 520، 640 و 1200 (شاهد، بدون استفاده از تور) میکرومول بر متر مربع بر ثانیه با استفاده از تورهای پلاستیکی روی ...  بیشتر