مقایسه شاخص‎ سطح برگ، خصوصیات کمی و کیفی 13 رقم جدید سیب زمینی تحت شرایط اقلیمی نیمه خشک و سرد رزن

علی اصغر فزونی؛ محمدعلی ابوطالبیان

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 645-656

https://doi.org/10.22059/jci.2020.293616.2310

چکیده
  برای رسیدن به عملکرد مطلوب کمی و کیفی سیب‌زمینی در هر منطقه لازم است ارقام جدید با یکدیگر مقایسه گردد. به این ‌منظور 13 رقم جدید به‌همراه دو رقم آگریا و بانبا از نظر شاخص سطح برگ، صفات زراعی و کیفی در شرایط آب‌وهوایی رزن موردبررسی قرار گرفتند. این پژوهش در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه ...  بیشتر

کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت تحت پرایم بذر و زمان کاربرد نیتروژن

علی سرخوش؛ محمد ابوطالبیان

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 117-128

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36390

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر پرایمینگ مزرعه‌ای بذر و تقسیط کود نیتروژنی بر کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت سینگل‌کراس 704 این پژوهش در سال 1390 به روش فاکتوریل در قالب بلوک‌‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة تحقیقاتی اسدآباد اجرا شد. تیمارها شامل پرایم مزرعه‌ای بذر در سه سطح (پرایم با آب، پرایم با محلول روی و بدون ...  بیشتر