اثر نوع سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلراید کلسیم بر عمر انبارمانی میوه سیب رقم های گالا و دلبار استیوال

عرفان سپهوند؛ محمود قاسم نژاد؛ محمد رضا فتاحی مقدم؛ علیرضا طلایی؛ محمد علی عسکری سرچشمه

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 543-555

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56639

چکیده
  نوع سیستم تربیت و محلول‌پاشی قبل از برداشت با کلسیم می­تواند عمر انبارمانی میوه­ها را تحت تأثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر، اثر محلول‌پاشی برگی کلراید کلسیم (غلظت­های صفر، 75/0، 5/1 و 3 گرم در لیتر) در طی دو، چهار و شش هفته قبل از برداشت بر کیفیت میوه­های سیب (Malus domestica) رقم­های گالا و دلبار استیوال که به سه حالت (وی شکل، هایتک و کوردون) ...  بیشتر

اثر سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلریدکلسیم بر بهبود کیفیت و کمیت رقم‌های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’

عرفان سپهوند؛ محمود قاسم نژاد؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علیرضا طلایی؛ محمد علی عسکری سرچشمه

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 1015-1026

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53597

چکیده
  نوع سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی قبل از برداشت با کلسیم می‌تواند کیفیت میوه‌های سیب را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، اثر محلول‌پاشی برگی کلریدکلسیم در چهار غلظت (صفر، 75/0، 5/1 و 3 گرم در لیتر) در زمان‌های دو، چهار و شش هفته قبل از برداشت روی رقم‌های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’ تربیت‌شده با سه سیستم (وی، هایتک و کردون) ...  بیشتر

ارزیابی برخی از ژنوتیپ های بادام در شرایط اقلیمی کرج

عرفان سپهوند؛ علی مومن پور؛ علی ایمانی؛ محمود قاسم نژاد

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 77-101

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36388

چکیده
  این آزمایش، به منظور بررسی برخی خصوصیات رویشی و زایشی درخت و صفات مربوط به کمیت و کیفیت میوه و مغز و همبستگی بین آن‌ها در 80 ژنوتیپ بادام انجام شد. صفات کیفی در این آزمایش براساس توصیف‌نامة بادام اندازه‌گیری و به آن‌ها کد داده شد. نتایج نشان داد که ژنوتیپ‌ها از نظر وزن میوه، خشک‌میوه و مغز و نسبت مغز به خشک‌میوه با یکدیگر دارای اختلاف ...  بیشتر