پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان

محمود قربانزاده نقاب؛ حمیدرضا بابایی؛ قربانعلی رسام؛ علیرضا دادخواه؛ اصغر خوشنود یزدی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 31-41

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36097

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن نه رقم سویا، در منطقة شیروان، انجام شد. در این مطالعه نه رقم سویا (هابیت، هاک، بلاک هاک، سنچوری، کلومبوس، کلارک، سحر، زان و ویلیامز) در سه تاریخ کاشت (اول خرداد، 15 خرداد و 30 خردادماه) به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی ...  بیشتر