مطالعه توزیع مکانی علف‌های هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از روابط ژئواستاتیک

همت اله پیردشتی؛ بهروز محمودی؛ محمد یعقوبی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 191-204

https://doi.org/10.22059/jci.2013.35733

چکیده
  به منظور بررسی توزیع مکانی علف‌های هرز مزرعة ذرت، پژوهشی، در سال 1389، در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد. ابتدا، مزرعه به شبکه‌های 5/1 در 5/1 متر تقسیم و نمونه‌برداری‌ها از نقاط تقاطع شبکه‌ها انجام شد. نمونه‌برداری از بانک بذر طی دو مرحله (پیش از کاشت و پس از برداشت ذرت) و نمونه‌برداری از جمعیت علف‌ هرز طی یک مرحله (ظهور ...  بیشتر