بررسی آثار سربرداری و محلول‌پاشی بنزیل آدنین و آربولین بر کیفیت نهال‌‌های گیلاس، سیب و گلابی

ابراهیم گنجی مقدم؛ محبوبه زمانی پور؛ علیرضا محبی صمیمی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 35-51

https://doi.org/10.22059/jci.2013.51365

چکیده
  این پژوهش به منظور مطالعة آثار تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر توسعة شاخة جانبی و افزایش کیفیت نهال‌های گیلاس، سیب و گلابی، در سال‌های 1389-90، در قالب 3 آزمایش مستقل انجام شد. در اولین آزمایش، اثر سربرداری شامل ارتفاع سربرداری در 4 سطح (شاهد، 40، 60 و80 سانتی‌تر) و رقم در 2 سطح، در آزمایش دوم آثار تیمارهای بنزیل آدنین در 4 سطح (صفر، 200، 400 و600 ...  بیشتر