بررسی تأثیر محلول پاشی کود های مختلف نانو و آمینو اسید بر برخی ویژگی‌ های بیوشیمیایی دانه و عملکرد گیاه ذرت

حسین خوشوقتی؛ مهدی تاج بخش

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 237-252

https://doi.org/10.22059/jci.2022.332347.2628

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر کودهای مختلف کلات­شده نانو و آمینواسید بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، کمیت و کیفیت روغن، محتوای نشاسته و درصد پروتئین در دانه ذرت، دو آزمایش مزرعه‌ای به­صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 16 تیمار و سه تکرار به­طور هم‌زمان در دو مکان مختلف دانشگاه ارومیه و شهرستان عجب­شیر در سال زراعی ...  بیشتر