اثر سیستم تکثیری، جایگاه قلمه در ساقه و غلظت IBA بر ریشه‌زایی پایه‌های مالینگ مرتون 106 و 111

حسن حاج نجاری؛ محیالدین پیرخضری؛ داریوش آتشکار

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36383

چکیده
  کاربرد پایه‌های رویشی به منظور افزایش کمی و کیفی باغ‌های سیب ضروری است. آسان‌سازی فنون تکثیر پایه‌های رویشی و جلوگیری از افزایش هزینه‌ها اثر مثبت بر روند توسعة باغ‌های پایة مالینگ دارد. این آزمایش به منظور بررسی امکان استفاده از سر‌شاخه‌های پایه‌های رویشی بالای محل پیوند و کاهش ضایعات پایه‌های سربرداری‌شده پس از پیوند و بررسی ...  بیشتر