اثر مصرف کودهای نیتروژن و فسفر بر شاخص‌های برداشت و برخی صفات مهم زراعی گیاه تریتیکاله در منطقه گیلان

محمد ربیعی؛ مهرداد جیلانی؛ شهرام کریمی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 313-327

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55183

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر مصرف کودهای نیتروژن و فسفر بر شاخص‌های برداشت و برخی صفات مهم زراعی گیاه تریتیکاله، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در اراضی شالیزاری مؤسسۀ تحقیقات برنج کشور (رشت)، طی دو سال زراعی 91-1389 اجرا شد. عامل اول، مصرف نیتروژن خالص در پنج سطح (صفر، 50، 100، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار) از منبع ...  بیشتر

اثر فاصلۀ کشت و مقدار بذر بر عملکرد دانه، پروتئین و صفات زراعی دو رقم لوبیا قرمز در شهرستان رشت

محمد ربیعی؛ مهرداد جیلانی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 369-380

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53049

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر فاصلۀ کاشت و مقدار بذر بر عملکرد دانه و صفات زراعی ارقام لوبیا، آزمایشی به­صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار طی دو سال زراعی 1387 و 1388 در مؤسسۀ تحقیقات برنج کشور (رشت) انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل فاصلۀ ردیف کشت (20، 30 و 40 سانتی‌متر) به‌عنوان کرت اصلی، و ارقام لوبیا قرمز (ʻخالدار ...  بیشتر