تأثیر آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه در استان اصفهان

مجید جعفر آقایی؛ امیر هوشنگ جلالی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 67-77

https://doi.org/10.22059/jci.2013.35724

چکیده
  این مطالعه به مدت دو سال ( 1385 1386 ) در ایستگاه تحق یقات کشاورز ی کبوتر آباد اصفها ن برای بررس ی تأ ثیر سطوح مختلف آبیاری و تراکم ، بر عملکرد و اجز ای عملکرد دو رقم پنبه انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک ها ی میلی متر تبخیر تجمعی از تشت ک (I2) و 180 (I1) کامل تصاد فی با چهار تکرار اجرا شد. کرت های اصل ی را دو سطح آ بیاری ...  بیشتر