ارزیابی توانایی رقابتی ارقام سیب زمینی با علف های هرز

فرشته نورالهی؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ داود حسن پناه؛ محمد انوار

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 657-669

https://doi.org/10.22059/jci.2020.291898.2291

چکیده
  به­منظور بررسی توانایی رقابتی ارقام مختلف سیب­زمینی با علف­های هرز آزمایشی در سال 1395 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در قالب طرح بلوک­های­ کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای موردمطالعه شامل 10 رقم سیب­زمینی بودند که در شرایط با و بدونرقابت طبیعی علف­های هرز رشد می­کردند. نتایج نشان ...  بیشتر