اثر نوع گیاهان علوفه‏ای و روش کشت بر کمیت و کیفیت علوفه در الگوی کشت مخلوط

امیر آینه بند؛ سید صابر حسینی؛ معصومه فرزانه

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 295-305

https://doi.org/10.22059/jci.2020.284842.2240

چکیده
  هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثر افزایش تنوع گیاهان علوفه‏ای شبدر، جو، نخود، ماشک و شنبلیله در روش‌های مختلف کشت بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه است. این آزمایش در سال زراعی 97-96 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. طرح آزمایشی به‏صورت کرت‌های یک‌بار خردشده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار ...  بیشتر