اثر کاربرد خاکی نیتروکسین و ورمیکمپوست بر صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی تمشک سیاه (Rubus sp.)

رویا موسوی؛ ویدا چالوی؛ کامران قاسمی؛ مهدی حدادی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1401

https://doi.org/10.22059/jci.2023.343045.2708

چکیده
  برای بررسی اثر نیتروکسین و ورمیکمپوست بر خصوصیات کیفی و عملکردی تمشک سیاه، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در بسترهای گلدانی انجام شد. فاکتور اول میزان درصد کود ورمیکمپوست در پنج سطح (0، 10، 20، 30 و 40) و فاکتور دوم سطح تلقیح و عدم تلقیح با نیتروکسین (Ni) بود. نتایج نشان داد که تیمارها اثر معنی داری بر صفات ...  بیشتر

اثر تنش شوری بر واکنش‌های فیزیولوژیکی گیاهچه‌های چهار پایه مرکبات در شرایط درون شیشه‌ای

لاله رستمیان؛ ویدا چالوی؛ حسین صادقی

دوره 21، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 447-458

https://doi.org/10.22059/jci.2019.273185.2143

چکیده
  شوری یکی از مشکلات تولید مرکبات در جهان است و تحمل یا مقاومت پایه‌های مرکبات ‌به شوری به خوبی شناخته نشده است. در این پژوهش، واکنش‌های فیزیولوژیکی چهار پایه نارنج (Citrus aurantium. L)، پونسیروس (Poncirus trifoliate Raf.)، سیتروملو (Citrumelo) و سیترنج (Citranges) به تنش شوری در آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در شرایط درون شیشه‌ای در دانشگاه ...  بیشتر