مقایسه مهم‌ترین ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میوه سیب گوشت‌ قرمز و تعدادی از ارقام سیب گلاب

شاداب فرامرزی؛ عباس یداللهی؛ محسن برزگر؛ قاسم کریم زاده

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 729-741

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54382

چکیده
  در این پژوهش، به‌منظور بررسی کیفیت میوۀ سیب‌های گوشت‌قرمز و گلاب، دو ژنوتیپ سیب گوشت‌قرمز ایرانی از شهرستان شاهرود و چهار رقم سیب گلاب و رقم تجاری ’گالا‘ به‌عنوان رقم شاهد از شهرستان دماوند در تابستان سال 1391 انتخاب شد. ویژگی‌های فیزیکی میوه شامل طول و قطر میوه، وزن تر و درصد مادۀ خشک، سفتی، رنگ و مؤلفه‌های آن برای هر یک از ...  بیشتر

بررسی اثر دمای نگهداری و غلظت‌های مختلف پوترسین بر جوانه‌زنی دانه و رشد لوله گرده دو ژنوتیپ ایرانی گل محمدی

سیده سمانه حسینی؛ نوراله احمدی؛ عباس یداللهی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 321-337

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53046

چکیده
  این پژوهش به‌منظور تعیین بهترین مرحلۀ نمو گل جهت جمع‌آوری دانۀ گرده و محیط جوانه‌زنی دانۀ گرده و همچنین ارزیابی اثر دمای نگهداری و غلظت‌های مختلف پوترسین بر زنده­مانی دانۀ گرده و جوانه‌زنی دو ژنوتیپ گل محمدی (‘آذران’و ‘کاشان’) انجام گرفت. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر پایة طرح کاملاً تصادفی با شانزده تیمار و چهار ...  بیشتر

بررسی صفات مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی در مقایسه با تعدادی از ارقام بومی و تجاری

شاداب فرامرزی؛ عباس یداللهی؛ حسن حاج نجاری؛ عبدالعلی شجاعیان؛ سیما دامیار

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51938

چکیده
  بررسی شاخص‌های مورفولوژیک سیب­های گوشت قرمز ایرانی یک گام اساسی برای بهبود کیفیت و تجاری سازی آنها می‌باشد. در این پژوهش به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی ارقام سیب گوشت قرمز ایرانی، 17 صفت مورفولوژیک برای  هشت ژنوتیپ گوشت قرمز (‘حاجی قرمز’، ‘گوشت قرمز’، ‘عروس ‌گوشت قرمز’، ‘شاهرود-10’، پایه رویشی ‘B.9 ’، ‘قزوین-1’، ...  بیشتر